Go to ...
RSS Feed

Statutul AJRP

ajrp

Statutul AJRP

STATUTUL

Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni (AJRP)

CAPITOLUL I

Scopul și principiile de organizare a AJRP

Art.1. Despre Asociație:

 1. a)    În data de 23 iulie 2011 a avut loc prima videoconferință a jurnaliștilor de limbă română de pretutindeni, și, în urma discuțiilor, s-a hotărât înființarea AJRP, care s-a realizat la data de 26 septembrie 2011;
 2. b)     AJRP se constituie ca asociație neguvernamentală și apolitică, reunind persoane fizice și juridice conform legislației canadiene, locul de înregistrare, cu modificările și completările ulterioare;
 3. c)    AJRP este vocea jurnaliștilor de limbă română de pretutindeni și susține, în primul rând, dreptul publicului de a fi bine informat;
 4. d)    Asociația este independentă față de toate organismele ideologice, politice, guvernamentale și religioase; ea reprezintă și sprijină membrii săi în toate problemele jurnalistice pe care le are de rezolvat și promovează grupurile continentale și regionale formate în acest sens;
 5. e)    Jurnaliștii sunt convinși de nevoia de integrare internațională într-un mod democratic pentru promovarea drepturilor omului și a țării de origine, România, apărând libertatea de informare și libertatea presei în lume – respectând, bineînțeles, legislația internațională în vigoare din toate punctele de vedere.

(2)  Asociația Jurnaliștilor  Români de Pretutindeni – denumită, în continuare, AJRP sau Asociația – se constituie ca persoană juridică, pe durată nelimitată și urmează să-și desfășoare activitatea pe baza prezentului Statut și a celorlalte documente ce vor fi adoptate potrivit Statutului.

(3)  Sediul social al Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni este în Canada , 169 avenue Labrie, Laval, Quebec, H7N 3G5, Canada, Telefon: +1-(514) 961-9091 sau 021.569.25.16

(4) Sediul Asociației se poate schimba în baza deciziei Colegiului Director, conform prevederilor legale.

 

 

Art.2. Scopul Asociației:

Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni își propune ca scop crearea și dezvoltarea unui cadru organizatoric necesar pentru promovarea intereselor (cu caracter profesional, legislativ și economic) jurnaliștilor  pentru dezvoltarea unor raporturi institutionalizate cu societatea civilă și autoritățile publice din țara fiecărui membru al Asociației, cu alte organizații similare din lume, pentru realizarea unor activități și inițiative care promovează libertatea de exprimare, deontologia profesională, apără drepturile fundamentale ale omului, democrația și pluralismul, excelența și valorile jurnalismului.

Art.3. Principiile de organizare:

Asociatia Jurnaliștilor Români de Pretutindeni se organizează și funcționează pe baza principiilor libertății de asociere, solidarității profesionale, deontologiei presei și legalității activităților având în vedere și recomandările ori reglementările instituțiilor internaționale în materie de jurnalism și deontologie a presei.

Art.4. Caracteristicile Asociației:

Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni are urmatoarele caracteristici principale:

 1. a) este o organizație creată de jurnaliști independenți, amatori și profesioniști, având în vedere specificul activității membrilor săi și activitățile pe care le desfășoară;
 2. b) este o organizație non – profit, în sensul că nu-și propune să organizeze acțiuni aducătoare de profit pentru membrii ei.

CAPITOLUL II

Art. 5. Obiectivele Asociației:

(A) În vederea creșterii prestigiului public și consolidării autorității morale și civice a jurnaliștilor, AJRP își propune urmatoarele obiective:

 1. a) să apere, prin modalități specifice, interesele jurnaliștilor în raport cu instituțiile statului de drept, de pretutindeni;
 2. b) să asigure un climat de colaborare și colegialitate între toți membrii săi, astfel încât, dincolo de diferențele specifice și de respectarea concurenței pe piața presei, să prevaleze suținerea, promovarea și apărarea intereselor comune;
 3. c) să-si asume soluționarea prin reglementări specifice a tuturor cazurilor, care-i sunt semnalate sau autosesizate, de încalcare a normelor deontologice ale profesiei de jurnalist;
 4. d) să ia atitudine publică, promptă și fermă, față de orice situație în care diferite instituții ale statului lezează, sub o formă sau alta, accesul neângrădit la informație, libertatea presei, exercitarea profesiei de jurnalist;
 5. e) să inițieze sau să participe la elaborarea unor propuneri legislative referitoare la exercitarea profesiei de jurnalist sau raporturile presei cu autoritățile administrației de stat, centrale și locale, de pretutindeni;
 6. f) să devină principala instituție de reprezentare legitimă și autorizată a jurnaliștilor români de pretutindeni, pe baza prestigiului, audienței, sferei de cuprindere teritorială și profesională, autorității și structurilor sale organizatorice internaționale.
 7. g) să participe în mod activ la îmbunătățirea calitativă a presei de limbă română de pretutindeni, în ceea ce privește exercitarea cu bună credință a activității de jurnalism;
 8. h) să colaboreze cu instituțiile mediului universitar de specialitate.
 9. B) În vederea îmbunătățirii imaginii românilor în Diaspora, AJRP își propune următoarele:
 10. a) promovarea românilor de pretutindeni merituoși, a diferitelor evenimente legate de țara de origine și de țara adoptivă;
 11. b) Replici și anchete jurnalistice atunci când, cu rea credință, se defăimează cetățenii români în presa internațională, oriunde s-ar afla.
 12. C) În vederea promovării țării de origine, România, și a țării adoptive, AJRP își propune următoarele:
 13. a) evidențierea diferitelor evenimente și a sărbătorilor naționale și internaționale;
 14. b) propuneri de proiecte de legi care să vină în beneficiul țării și a cetățeanului de rând;
 15. c) să ia atitudine față de neregulile politicienilor și a funcționarilor publici;
 16. d) să promoveze turismul;
 17. e) promovarea legăturilor de prietenie între țara de origine și țările unde AJRP își are membrii săi activi în presă;
 18. D) Altele

 

CAPITOLUL III

Membrii Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni

 

Art.6. Jurnaliști:

 

(1) În înțelesul prezentului Statut și al celorlalte documente ale AJRP, termenul de jurnalist desemnează persoana care activează în jurnalism, în principal sau secundar, retribuită sau nu, cei care scriu articole de presă, realizează interviuri, editorialiști.

Art.7. Cine poate deveni membru:

(1) Poate deveni membru al AJRP orice persoană fizica sau juridică care:

 1. a) promovează profesionalismul, valorile morale ale jurnalismului și răspunderea civică și socială a acestei activități, după o  experiență cunoscută în mass – media de cel puțin doi ani de zile, dovedind abilitatea de jurnalist și atașamentul față de această Asociație;
 2. b) își exprimă acordul cu, și respectă Statutul, Codul Deontologic al Ziaristului și celelalte acte constitutive ale Asociatiei;
 3. c) participă la acțiunile acesteia;
 4. d) respectă confidențialitatea tuturor principiilor interne ale Asociației, în caz contrar, cel în cauză se alege cu excluderea din partea Colegiului Director, în urma primirii a cel puțin două sesizări, verbale sau scrise. După caz, dacă eventualul conflict nu se rezolvă pe cale amiabilă, Asociația va apela la instutuțiile de drept civil sau penal. Asociația își rezervă dreptul de a face publice motivele care au dus la excluderea jurnalistului care a dovedit rea credință, nerespectând confidențialitatea privind  activitatea internă a Asociației, din toate punctele de vedere.

(2) Aderarea și confirmarea primirii în AJRP se face conform procedurii prevăzute în Statut, completând un formular – semnat și datat, la care să i se alăture o fotografie tip buletin sau pașaport în format electronic, evidența ținându-se într-un registru special la secretariatul AJRP;

(3) Participările la activitatea tuturor organismelor AJRP sunt nominale și individuale, cu excepția situațiilor în care sunt reglementate delegarea, mandatarea sau alte asemenea procedee de reprezentare a persoanelor titulare;

Art.8. Tipuri de membri:

(1) Membrii Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni se denumesc: membri fondatori și membri, membri de onoare;

(2) Calitatea de membru individual aparține persoanelor fizice, jurnaliști amatori și profesioniști.

(3) Calitatea de membru de onoare este individuală, aparținând persoanelor fizice.

(4) Persoane juridice în domeniu jurnalistic (filiale, alte asociatii, organizații ș.a.)

 

 

Art.9. Membrii individuali:

(1) Pot fi membri individuali ai AJRP acele persoane fizice care – și numai atât timp cât – sunt jurnaliști amatori sau profesioniști, cu cel putin 2 ani de activitate în presă, continuă sau cumulată.

(2) Calitatea de membru individual al AJRP se acordă după urmatoarea procedură:

 1. a) Completarea și prezentarea de către solicitant a unei cereri de înscriere, pe formularul pus la dispozitie de Secretariatul  AJRP;
 2. b) Validarea cererii de înscriere se face de către Colegiul Director. Secretariatul va comunica solicitantului un răspuns scris privind decizia asupra cererii sale în termen de 30 zile de la depunerea acesteia;

Art.10. Membrii de Onoare:

(1) Calitatea de membru de onoare al AJRP este individuală și poate fi acordată de către Colegiului Director acelor persoane fizice care îndeplinesc cel putin una dintre urmatoarele condiții:

 1. a) au fost o perioadă de cel putin 2 ani membri ai conducerii Asociației, dar nu mai îndeplinesc condițiile de a activa în cadrul acesteia;
 2. b) sunt personalități marcante române și străine care, îmbrațișând idealurile Asociației, își oferă prestigiul moral pentru promovarea publică a intereselor și acțiunilor acesteia;
 3. c) au o contribuție excepțională la consolidarea prestigiului, realizarea obiectivelor și susținerea activității Asociației.

CAPITOLUL IV

Art. 11. Organele Asociației Jurnaliștilor de Limbă Română de Pretutindeni

(1) Organele Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni sunt:

– Adunarea Generală;

– Colegiul Director.

(2) Adunarea Generală este compusă din:

 1. a) membri individuali;
 2. b) membrii de onoare.

 

(3) Colegiul Director este format din Președintele Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni, Vicepreședintele acesteia și secretarul AJRP, aleși de Adunarea Generală a Asociației pentru un mandat de 2 ani.

(4) Despre Președintele AJRP:

 1. a) Președintele AJRP este ales prin votul Adunării Generale. De asemenea, președintele trebuie să mai îndeplinească, atât în momentul alegerii, cât și pe durata mandatului de președinte al AJRP, urmatoarele criterii cumulative: să nu fie membru în vreun partid politic, să nu fie implicat în structuri guvernamentale, la președinție, în parlament sau în structurile elective ale administrației locale, să aibă și cetățenie română.

Secretarul AJRP are atribuțiuni executive pentru desfășurarea activității curente a Asociației (evidență membri, editare și evidență corespondență în numele Asociației, convocări conferințe și alte documente în interesul Asociației și al membrilor săi.

Art.12. Adunarea Generală:

(1) Adunarea Generală este organul deliberativ al Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni – formată din toți membrii, pentru care s-a realizat procedura de admitere în Asociație – și se întrunește cel puțin o dată pe an.

(2) Convocarea:

Convocarea Adunării Generale se poate face on-line:

 1. a) de Președintele Asociației;
 2. b) Convocarea se realizează de Secretariatul AJRP, prin fax, e-mail, curier sau poștă, pentru fiecare membru al Asociației, cu cel putin 15 zile înainte de data ținerii ședinței.
 3. c) Convocatorul va cuprinde prezentarea ordinii de zi, a datei, locului (Skype sau Google+) și orei la care urmează să se desfășoare Adunarea.

(3)Validarea participanților:

 1. a) Validarea participanților se va face de către Secretariatul Adunarii Generale înainte de începerea adunării.

(4) Validarea candidaturilor:

 1. a) Candidaturile depuse pentru funcțiile de Președinte al AJRP sau membru al Colegiului Director sunt declarate valide doar dacă sunt însoțite de cazierul judiciar al persoanei care candidează.
 2. b) Colegiul Director stabilește, înaintea alegerilor, procedura de înscriere a candidaturilor pentru Președintie, Colegiul Director și informează membrii Asociației în acest sens.

 

(5) Votarea în Adunarea Generală:

 1. a) Votarea în Adunarea Generală se face, de regulă, prin vot deschis, cu excepția alegerilor pentru pozițiile de Președinte, membru al Colegiului Director prin vot secret. Votarea se face prin corespondență;
 2. b) Adunarea poate adopta prin vot deschis alte proceduri de vot pentru unele subiecte înscrise pe ordinea de zi.

(6) Puterea de vot în Adunarea Generală:

 1. a) fiecare membru în Adunarea Generală va dispune de 1 vot.

(7) Condiții de validitate:

 1. a) Adunarea Generală este valabil constituită dacă reunește majoritatea simplă a membrilor asociației, adică jumătate plus unul, sau întrunirea delegaților zonali.
 2. b) Hotărârile Adunării Generale sunt valabil adoptate și devin obligatorii pentru toți membrii AJRP dacă sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate în cadrul Adunării respective.
 3. c) Desemnarea Președintelui, a membrilor aleși de Adunarea Generală în Colegiul Director se face în ordinea descrescatoare a voturilor primite și valabil exprimate.

(8) Atribuțiunile Adunării Generale:

 1. a) aprobă Statutul, Codul Deontologic al Jurnalistului, precum și orice alte acte constitutive ale AJRP, ca și modificările la aceste acte;
 2. b) stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;
 3. c) alege Președintele Asociației;
 4. d) alege membrii Colegiului Director – conform Art.11 , alin (3)
 5. e) hotărăște cu privire la primirea de noi membri în Asociație, dintre cei validati de Colegiul Director, precum și cu privire la excluderea celor care au fost suspendați din calitatea de membru, prin decizia Colegiului Director;
 6. f) analizează rapoartele și dările de seamă ale Colegiului Director;
 7. g) hotărăște, atunci când situația o impune, desființarea Asociației;
 8. h) se pronunță asupra contestațiilor la deciziile Colegiului Director;
 9. i) decide cu privire la înființarea de filiale ale asociației;
 10. j) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.

Art.13. Colegiul Director:

(1) Colegiul Director este organul de conducere al AJRP și este alcătuit dintr-un numar constant de trei membri, după cum urmează:

 1. a) Președintele, Vicepreședintele și Secretarul AJRP, aleși de Adunarea Generală.
 2. b) Colegiul Director își va mări numărul atunci când Asociația AJRP va depăși 100 de membri înscriși.

(2) Decizii:

 1. a) Colegiul Director adoptă decizii, care sunt obligatorii pentru toți membrii AJRP;
 2. b) Colegiul Director își va mări componența atunci când Asociația AJRP va depăși 100 de membri înscriși;

Art.14. Președintele AJRP:

(1) Asociația AJRP are un președinte, care este și președintele Colegiului Director. Președintele este ales de Adunarea Generală, valabil constituită și cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.

 1. a) În situația în care, în cadrul alegerilor pentru funcția de Președinte nici un candidat nu întrunește numărul de voturi necesar conform Art. 14, alin (1), se va organiza un nou tur de alegeri numai între primii doi candidați în urma exprimarii primelor opțiuni.

(2) Durata mandatului Președintelui AJRP este de 4 ani de la data alegerii, cu validare la 2 ani.

(3) Președintele Asociației AJRP îndeplinește următoarele atribuții:

 1. a) convoacă Adunarea Generală în ședință și conduce lucrările acesteia, ca și ale Colegiului Director;
 2. b) prezintă Adunării Generale rapoarte, dări de seamă și informări privind problemele asociației;
 3. c) reprezintă Asociația în relațiile cu autoritățile administrației publice locale, centrale și internaționale, cu persoanele fizice si juridice, precum și în fața instanțelor de judecată;

(4) Președintele Asociației îndeplinește și alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau de Colegiul Director.

(5) Pentru realizarea diferitelor acțiuni, inițiative sau proiecte, președintele poate încredința o parte dintre atribuțiile sale membrilor Colegiului Director;

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Asociației emite dispoziții.

 

Art. 14/ A. Comisia de cenzori:

(1) Asociația AJRP are o Comisie de Cenzori, formata din 3 membri, un președinte și doi cenzori, aleși de Adunarea Generala pe o perioada de 4 ani. Membrii Colegiului Director nu pot fi cenzori.

(2) Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:
a) verifică, anual si ori de cate ori este nevoie, modul de derulare a        operațiunilor financiar-contabile și prezintă propuneri pentru eliminarea eventualelor nereguli;
b) verifică modul de administrare și gestionare a patrimoniului Asociației.                  c) prezintă Adunarii Generale rapoarte cu privire la activitatea financiar-contabilă și gestionarea patrimoniului asociației;
d) propune Adunării Generale acordarea descărcării de gestiune pentru Colegiul Director sau stabilirea răspunderii pentru neregulile constatate, Președintele Comisiei de cenzori participă la ședințele de lucru ale Colegiului Director.
d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 14/ B. Cotizația

Cotizația anuală va fi de 30 de dolari canadieni.

(1)  Asociația AJRP va avea deschis un cont bancar în Canada, acolo unde este sediul acesteia. Semnături în Bancă vor avea doi membri.

CAPITOLUL V

Drepturile si îndatoririle membrilor Asociației Jurnalistilor Români de Pretutindeni:

Art.15. Drepturi și îndatoriri:

(1) Membrii Asociatiei AJRP au urmatoarele drepturi:

 1. a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociatiei, potrivit procedurilor stabilite în prezentul Statut si în regulamentele interne;
 2. b) sa ia parte la dezbaterile ce au loc în sedintele Adunarii Generale si sa faca propuneri;
 3. c) sa solicite, motivat, includerea unor probleme pe ordinea de zi a sedintelor ordinare și Adunarii Generale;
 4. d) sa-si exprime vointa, prin vot, cu privire la problemele supuse dezbaterii in sedintele Adunarii Generale;
 5. e) sa aiba acces nelimitat la informatiile care privesc activitatea asociatiei si organismele sale de conducere;
 6. f) sa participe la toate manifestarile, activitatile si actiunile care se organizeaza in cadrul asociatiei;
 7. g) sa beneficieze de sprijin moral si profesional din partea Asociatiei.

 

(2) Membrii Asociatiei AJRP au urmatoarele îndatoriri:

 1. a) sa respecte prevederile Statutului, ale Codului Deontologic al Ziaristului si ale celorlalte documente ale Asociatiei;
 2. b) sa contribuie, prin mijloace licite, la realizarea scopului si obiectivelor asociatiei;
 3. c) sa nu aduca prejudicii de ordin moral si material asociatiei.
 4. d) să plătească cotizația de 30 de dolari canadieni/an.

(3) Membrii de onoare ai AJRP au toate drepturile si obligatiile inscrise in statut, cu exceptia celor privind dreptul de a fi alesi in organele de conducere ale asociatiei.

Art.16. Despre demisie și sancțiuni

(1) Un membru al Asociatiei poate sa-si dea demisia sau sa se retraga din aceasta calitate prin notificarea scrisa trimisă la Secretariatul al AJRP.

(2) Nerespectarea Codului Deontologic al Ziaristilor, aprobat de Adunarea Generala a AJRP, atrage dupa sine sanctiunile prevazute in Statutul Asociatiei si Regulamentele interne ale asociatiei.

(3)La primirea unei plângeri scrise din partea unui membru impotriva unui alt membru, Colegiul Director va analiza situatia creata, inclusiv prin audierea obligatorie a partilor implicate si va decide conform prevederilor Regulamentului propriu si a Codului Deontologic al Ziaristului.

Art. 17. Despre hotărârea de dizolvare a Asociației

(1) Hotararile de dizolvare se adopta de Adunarea Generala in aceleasi conditii si dupa aceeasi procedura ca si la constituirea asociatiei.

(2) In cazul dizolvarii, dupa ascultarea raportului Colegiului Director, Adunarea Generala hotaraste lichidarea AJRP, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(3) In cazul dizolvarii, Adunarea Generala va decide, conform legii, asupra destinatiei bunurilor societatii (dacă acestea vor exista), putând stabili transmiterea acestora catre persoane juridice de drept privat sau public, cu scop identic sau asemanator cu cel al Asociatiei Jurnalistilor Români de Pretutindeni.

Art.18. Dizolvarea de drept a Asociației:

(1)  Asociatia se dizolva de drept prin imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca intr-un termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop sau prin imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Colegiului Director in conformitate cu Statutul Asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Colegiul Director trebuia constituit sau prin reducerea numarului de membri sub limita fixata de lege.

CAPITOLUL VI

Art. 19. Dispoziții finale

Art. 20. Restituirea contributiilor:

(1) Membrii care se retrag din Asociatia AJRP sau cei care pierd calitatea de membru ca urmare a excluderii, nu pot cere restituirea eventualelor sume depuse, reprezentand  cotizatii sau alte taxe.

Art. 21. Identitatea proprie a Asociatiei:

(1) Asociatia Jurnalistilor Români de Pretutindeni are stampila, sigiliu si sigla proprie.

(2) Pentru totala transparenta, Asociatia are deschis un cont pe Facebook (Grupul Jurnaliștilor Români de Pretutindeni), va deține un Site, va edita un buletin (revista) anual – dacă vor fi fonduri, care va fi difuzat la membrii Asociației, si își propune să tipărească rapoartele anuale ale organelor Asociatiei.

Art. 22. Marketing

(1). Asociația a înființat acest compartiment de marketing pentru prezentare de spații publicitare (reclame) internaționale către potențialii clienți care doresc să-și promoveze produsele și serviciile lor prin publicațiile membrilor Asociației. În cazul implicării Asociației pentru aceste reclame, aceasta va încasa 10% din total preț iar restul de 90% se va distribui, în mod egal, publicațiilor respective, care asigură efectuarea reclamei.

(2). Pentru buna desfășurare a acestei activități, Colegiul Director a hotărât ca pentru fiecare zonă geografică să fie numit un director de marketing (Europa, Orientul Mijlociu, SUA, Canada, Australia).

(3). Atribuțiile directorului de marketing: identifică potențialii clienți, întocmește oferte de reclamă, stabilește prețurile corespunzătoare pentru obținerea succesului de piață, supraveghează și analizează preferințele clienților – să monitorizeze concurența – menține relația cu potențialii clienți și Colegiul Director al AJRP.

(4). Pentru realizarea atribuțiilor de mai sus (3), directorul de marketing trebuie să aibă unele aptitudini, ca: inteligență, capacitate de organizare și conducere, capacitatea de a prelucra informațiile, corectitudine, tenacitate, seriozitate, abilitate în a negocia cu oamenii. Să aibă atitudini, ca: principialitate în a negocia cu oamenii, receptivitate, spirit de echipă (sincer, dispus la colaborare).

Art. 23. Consilier.

(1)  Colegiul Director al AJRP a hotărât ca, în probleme deosebite ce țin de activitatea Asociației, să se sfătuiască cu un consilier, propus din cadrul membrilor săi.

Art. 24. Completarea Statutului:

(1) Prevederile prezentului Statut se completează cu cele ale reglementarilor legislatiei canadiene in vigoare, cu privire la asociatii si fundatii.

 

Art.25. Prezentul Statut a intrat in vigoare dupa inregistrarea AJRP (fostă AMJRP) la instituția competenta din Canada, din 26 septembrie 2011.

———————————————————————————————————————

S  F    R  Ș  I  T